De Hofdame: Acht appartementen, vijf woningen en winkelpanden in de plint.
9 juLi open dag!

De Hofdame – Kopersinformatie

Bouwplan

Het ontwikkelen van een bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekening die in de brochure is opgenomen, betreft in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kavel en situatie

Na oplevering zal door het kadaster de definitieve inmeting van de kavel worden verzorgd. Het meer of mindere hierin is niet verrekenbaar en geeft geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst. Maatafwijkingen in de situatie geven eveneens geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Maatvoering en materiaalkeuze

Kleine wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze, die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, evenals wijzigingen ter voldoening aan de overheidseisen en voorschriften, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De verkoper heeft het recht af te wijken van
het in de technische omschrijving gestelde, indien dit architectonisch of technisch gewenst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen artist impressies van de betreffende woningen. Deze tekeningen
en de maquette dienen enkel ter illustratie; om u een idee te geven van het uiterlijk van de woningen. De exacte gevelkleuren worden door de architect in de kleur- en materiaalstaat (nader) vastgesteld.

Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn de appartementen en woningen door Woningstichting Den Helder verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade, middels een zogenaamde doorlopende CAR verzekering. Na de oplevering is het appartement en de woning voor uw eigen risico. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk uw appartement of woning vanaf de opleveringsdatum te verzekeren. Via de VVE zal de woning door een collectieve opstalverzekering verzekerd worden.

‘Vrij op naam’

De appartementen en woningen worden ‘vrij op naam’ verkocht. Dit betekent dat in de koopsom niet alleen de bouw- en grondkosten zijn begrepen, maar ook het architecten- en constructeurhonorarium, de notariskosten (voor de transportakte), de makelaarskosten, de  gemeentelijke bouwleges, BTW, kosten voor het kadastraal uitmeten en de aansluitkosten voor water-, riool-,
electriciteits en gasleidingen, telefoon en CAI. Als de kosten van bouwmaterialen en lonen tijdens de bouwperiode stijgen, worden die niet doorberekend. De koopsom staat van tevoren vast en blijft gehandhaafd. Alleen een eventuele verhoging van de BTW en eventuele rentekosten
worden doorberekend. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, ontvangt
u als regel binnen enkele dagen een kopie van de akte. U dient vervolgens zo spoedig mogelijk de financiering te regelen. De transportdatum zal nader worden bepaald.

Garantie

Woningstichting Den Helder staat garant voor de kwaliteit van de woningen. De koop-/aannemingsovereenkomst
is opgesteld overeenkomstig het model, vastgesteld in 2003 door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerend Goed NVM . Woningstichting Den Helder garandeert dat uw woning zonder extra kosten wordt afgebouwd.
• Indien tijdens de bouw zou blijken dat de bouwondernemer niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen, blijft u niet met een half afgebouwde woning zitten.
• De garantietermijnen op de diverse bouwonderdelen zijn vastgelegd in het bouwbestek. Het bouwbestek is gewaarmerkt en gedeponeerd bij Notarissencombinatie Den Helder.
• Bij de oplevering van het appartement of woning wordt een lijst verstrekt met daarop aangegeven welke garantietermijnen gelden op welke bouwonderdelen.

De hypotheek

Voor het kopen van een woning heeft u geld nodig. De meeste mensen lenen dit geld, of een deel hiervan, en de woning staat als onderpand tegenover de lening, de zogenaamde hypotheek. De hypotheek komt tot stand door het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Daar gaat het aanvragen van een offerte en dergelijke aan vooraf. Omdat er diverse hypotheekvormen zijn, is het belangrijk om u goed te laten voorlichten, want u gaat voor langere
tijd financiële verplichtingen aan en deze dienen bij uw persoonlijke leefomstandigheden te passen. U bent volledig vrij in uw keuze van hypotheekverstrekker. Kosten voor de hypotheek en hypotheekakte zijn voor uw eigen rekening.

Datum van levering

Voor de datum van ondertekening van de notariële akte van levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van u of uw geldverstrekker. Indien u een deel van de koopsom uit eigen middelen betaalt, wordt ervan uitgegaan dat u eerst uw eigen middelen aanspreekt en daarna de geldlening. Het bedrag van de geldlening
blijft zolang in depot bij de financier. Zolang het depot niet wordt aangesproken, bent u in de regel geen rente aan de financier verschuldigd. Op de datum van levering worden normaliter twee akten getekend, namelijk:
• De akte van levering van de grond aan de koper;
• De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de financier ontvangt.

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten voor u kunnen zijn:
• Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
• Afsluitprovisie en/of eventuele andere kosten van de financiering;
Indien al met de bouw is gestart en de ondertekening van de notariële akte van levering daarna heeft plaatsgevonden, bent u rente verschuldigd vanaf de aanvang van de bouw,
alsmede de eventuele daarna vervallen bouwtermijnen in verband met de voortgang van de bouw.

Appartementsrecht en servicekosten

Het appartementencomplex moet wettelijk door een akte van een splitsing worden verdeeld in appartementsrechten. Als koper van zo’n appartementsrecht wordt u eigenaar van zo’n
appartementsrecht. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen wordt een vereniging
van eigenaren (VVE) opgericht, waarvan u rechtswege lid zult worden. Het bestuur wordt gekozen door de leden en behartigt de dagelijkse gang van zaken. In de splitsingsakte wordt een reglement opgenomen met de rechten en plichten van de verschillende eigenaren. Alle eigenaren in het appartementencomplex delen in de gemeenschappelijke kosten en schulden van het complex. In dit verband worden onder andere, maar niet uitsluitend genoemd beheers- en administratiekosten, de kosten voor opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen, onderhoud en schoonmaak van de buitenzijde, onderhoud en schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en installaties en vaak ook het wassen van de ramen. Bovendien hebben VVE’s sinds enige jaren een wettelijke verplichting om financiële middelen te reserveren voor toekomstig onderhoud van het appartementencomplex. Alle eigenaren van het appartementencomplex delen in de kosten en reserveringsplichten door periodiek (meestal per maand
of per kwartaal) een bedrag van servicekosten te betalen aan de VVE. De VVE stelt in haar vergadering(en) de hoogte vast van de servicekosten die haar leden per oppervlakte van de
appartementen en/of parkeerplaatsen dienen te voldoen. Het is daarom verstandig te allen tijde de vergadering van de VVE bij te wonen. Woningstichting Den Helder is niet  verantwoordelijk voor de hoogte van de servicekosten die de VVE noodzakelijk acht en uiteindelijk vaststelt.

Termijnnota's na het transport

De nota’s van de bouwtermijnen, die u ontvangt via een termijnoverzicht nadat u bij de notaris bent geweest, worden op uw aanvraag door de financierder (doorgaans de hypotheekbank) betaald uit het depot.

Opleveringsprocedure

Wanneer de woning bijna gereed is krijgt u schriftelijk bericht over de definitieve datum van oplevering. Dit bericht ontvangt u ongeveer vier weken voor die datum. Tegelijkertijd zenden wij u de eindafrekening, dat wil zeggen de laatste termijn en een opgave van de rente over de eventueel niet tijdig betaalde termijnen. Wanneer u de eindafrekening heeft betaald en de woning op uw naam is overgeschreven (oftewel getransporteerd), wordt op de afgesproken datum de woning aan u opgeleverd en de sleutels aan u overhandigd. Dit betekent dat 100% van de aanneemsom in bezit van de ondernemer moet zijn, inclusief eventueel verschuldigde
rente en meerwerk nota’s. Na 3 maanden vindt de controle plaats van de eventuele gebreken, waarna de in depot gestorte 5% wordt vrijgegeven.

Meer info
Opties / meer- en minderwerk

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid de woning op onderdelen te wijzigen en meer naar uw persoonlijke wensen in te vullen. Geeft u dit echter wel in een zeer vroeg stadium aan bij de aannemer zodat eventuele meerkosten beperkt kunnen blijven.
• Veelal wordt door de aannemer gewerkt met vaste onderaannemers voor tegelwerk, elektra, loodgieterswerk en sanitair.
• Met deze onderaannemers is een inspanningsverplichting aangegaan opdat deze bedrijven onderdelen kunnen leveren en aanbrengen voor de oplevering.

Meer infoBouwkundig (pdf)W-installatie (pdf)E-installatie (pdf)
Gebruikershandleiding

Bij de oplevering van de woning ontvangt de koper een gebruikshandleiding waarin onder
andere is opgenomen:
• de te volgen procedure direct na de oplevering;
• aanwijzing voor ingebruikname de woning;
• instructies voor het gebruik en de bediening van de installaties;
• advies voor onderhoud van buitenschilderwerk;
• revisietekeningen van de technische installaties;
• garanties.

Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen partijen onverhoopt een geschil ontstaat dat niet in minnelijk overleg kan worden opgelost zal dat geschil in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Alkmaar.

Aan de realisatie van ‘de hofdame’ werken

Projectontwikkelaar
Constructeur
Architect
Makelaar
Aannemer
Notaris